Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodnépodmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.havohravo.sk .

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na
jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.havohravo.sk a zároveň predávajúcim je :

Q-M-N s.r.o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

IČO:  35965541
DIČ:  2022087100

IČ DPH: SK 2022087100

 

Povinnosti predávajúceho


Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám,
predpisom a nariadeniam platným na území SR a tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv
alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme
považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Q-M-N s.r.o.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na

základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných
zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
Poštovné bude dohodnuté podľa veľkosti a vašej voľby objednávky a pridané k cene tovaru.

 

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo
najkratšom termíne, zvyčajne do 2-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia
lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. V prípade kúpy tovaru  na objednávku je dodacia doba 3-4 týždne.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené
miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, a to
najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

 

Spôsob platby


Prevodom na účet

Zákazníkovi bude zaslaná faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, celkovej sume a o účte, na ktorý je treba faktúru uhradiť. Faktúru treba uhradiť pod správnym variabilným symbolom a do dátumu uvedeného na faktúre ako Dátum splatnosti. Po pripísaní úhrady na účet, bude tovar zaslaný zákazníkovi.
Zákazník môže na úhradu faktúry použiť internet banking alebo priamy vklad na účet v banke. Pri dodaní tovaru už neplatí žiadnu inú sumu.

 

Na dobierku

Zákazník platí za objednaný tovar pri zaslaní poštou na dobierku, priamo na pošte pri preberaní balíka. Príplatok za platbu na dobierku v rámci SR je podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Mimo SR nedoručujeme tovar na dobierku.

 

PayPal

Zákazník platí za objednaný tovar prostredníctvom služby PayPal na adresu martina@256.sk

 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame buď:
- Slovenskou poštou
- alebo po dohode je možný osobný odber v Bratislave, či na inom mieste.
Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

 

Poštovné

Všeobecný cenník nájdete nastránkach Slovenskej pošty:

(balik:http://www.posta.sk/sluzby/balik-slovensko)
(list:http://www.posta.sk/sluzby/list-slovensko)


Objednávky mimo Slovenska, alebo vo väčších rozmeroch a sumách, budú mať poštovné konkretizované pri každej objednávke prostredníctvom kontaktu s objednávateľom.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 - objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15-tich kalendárnych dní.

 

Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená.
V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky, reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky si  vyhradzujeme právo vyúčtovať zákazníkovi obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka Slovenskej pošty a náklady spojené s vymáhaním danej sumy plus pokutu vo výške 30 EUR. Zákazníkovi bude zaslaná elektronická faktúra.


Reklamácia sa nevzťahuje na:

Chyby spôsobené používateľom počas bežného používania tovaru (napr. pri nesprávnom praní, nevhodnom manipulovaní, alebo z dôsledku opotrebovania spôsobeného bežným používaním).

 

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom.
Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Internetový obchod www.havohravo.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.